บทบาทในปัจจุบัน

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
บริษัท นครพิงค์ไนท์บาซาร์ จำกัด
บริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชเชอนัล กรุ๊ป (เอ.ไอ.จี.)
บริษัท ยูโนแคล เอเซีย แปซิฟิก เวนเจอร์ส จำกัด
บริษัท อิมพีเรียล เทคโนโลยี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
คาร์ลายล์ กรุ๊ป
บริษัท เจนเนอรัล อิเลคทริค จำกัด (จี.อี.)
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

บทบาทในอดีต

บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)
สมาคมอุตสาหกรรมไทย
สมาคมบริษัทการค้าระหว่างประเทศ
บริษัท สตาร์บล็อค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัทไซม์ ดาร์บี (มาเลเซีย) จำกัด
หอการค้าและอุตสาหกรรมอาเซียน (ASEAN-CCI)
คณะกรรมการระหว่างประเทศของสมาคมเอเชียนิวยอร์ค
คณะมนตรีธุรกิจอาเซียน-สหรัฐอเมริกา
ASEAN Task Force
คณะกรรมการพัฒนาการส่งออก
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด
บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)
บริษัท ยูเนี่ยน ฟุทแวร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (ไอ.เอฟ.ซี)
บริษัท ไอ บี เอ็ม เอเชีย แปซิฟิค
บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
บริษัท โพสต์พับลิชชิง จำกัด (มหาชน)
บริษัท เจนเนอรัล อิเลคทริค จำกัด (จี.อี.)