วิธีแก้ปัญหาการรับชมวิดีทัศน์

 

ในบางครั้งที่ท่านรับชมแฟ้มวีดิทัศน์หรือแฟ้มเสียงผ่านโปรแกรม RealPlayer ท่านอาจพบข้อความแจ้งความผิดพลาดดังต่อไปนี้

 • "Cannot connect to server"
 • "Unable to connect to server"
 • "Unable to establish connection to server"
 • "Check network transport settings or run auto-configure"
 • "The RealPlayer was not able to successfully connect to a server for playback"
 • "Cannot connect to server, the link you requested may be inaccurate or out of date"

ปัญหาเหล่านี้มักเป็นผลมาจากการปรับตั้งค่าในโปรแกรม RealPlayer หรือปัญหาการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต การปรับตั้งค่าใหม่หรือการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตจะแก้ปัญหาดังกล่าวข้าวต้นได้เป็นส่วนใหญ่

วิธีการปรับตั้งโปรแกรม the RealPlayer โดยอัตโนมัติ (AutoConfigure) :

 1. เปิดหน้าเว็บ (Web page) ที่มีแฟ้มวีดิทัศน์หรือแฟ้มเสียงบรรจุอยู่
 2. วางตัวชี้ของเมาส์ (mouse pointer) ภายในบริเวณแผงควบคุมการเล่นวีดิทัศน์ จากนั้นคลิกปุ่มขวาของเมาส์ และเลือกรายการ Preferences
 3. คลิกที่ป้าย (tab) Transport
 4. คลิกที่ปุ่ม "Automatically select best transport".
 5. คลิกที่ปุ่ม Auto Configure
 6. เมื่อกรอบโต้ตอบกรอบใหม่ปรากฎขึ้น ให้คลิกที่ปุ่ม OK

วิธีการปรับตั้งโปรแกรม RealPlayer มิให้ใช้ค่า HTTP proxy ตามที่ตั้งค่าไว้ในเว็บเบราเซอร์ :

 1. เปิดหน้าเว็บ (Web page) ที่มีแฟ้มวีดิทัศน์หรือแฟ้มเสียงบรรจุอยู่
 2. วางตัวชี้ของเมาส์ (mouse pointer) ภายในบริเวณแผงควบคุมการเล่นวีดิทัศน์/เสียง จากนั้นคลิกปุ่มขวาของเมาส์ และเลือกรายการ Preferences
 3. คลิกที่ป้าย (tab) Proxy
 4. คลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมาย (check box) "No HTTP Proxy" ในส่วนของ HTTP Options
 5. คลิกที่ปุ่ม OK

หากท่านยังคงพบปัญหาหลังจากที่ได้ปรับตั้งโปรแกรมตามที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว กรุณาอ่านวิธีการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมจากเว็บเพจ RealNetworks Support & Service (เป็นภาษาอังกฤษ)